Dịch vụ của chúng tôi

Đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm

Đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá đa dạng sinh học và bảo tồn các loài quí hiếm có khả năng cung cấp các dịch vụ về hệ thống chất lượng, ký ...
Đánh giá tác động xã hội

Đánh giá tác động xã hội

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá tác động xã hội có khả năng cung cấp các dịch vụ về hệ thống chất lượng, ký kết các hợp đồng tư vấn về đánh ...
Tư vấn các hệ thống chất lượng

Tư vấn các hệ thống chất lượng

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực hệ thống chất lượng có khả năng cung cấp các dịch vụ về hệ thống chất lượng, ký kết các hợp đồng tư vấn hệ thống về chất lượng cho ...
Tư vấn và hổ trợ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Tư vấn và hổ trợ kỹ thuật nuôi trồng thủy sản

Với đội ngũ cán bộ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản có khả năng cung cấp các dịch vụ về nuôi trồng thủy sản, ký kết các hợp đồng tư vấn kỹ thuật ...