Tại sao chúng ta cho tôm ăn và cách cho ăn nên thế nào?

Khả năng nuôi tôm đã được cải thiện đáng kể về năng suất thông qua việc cải thiện gen di truyền và dinh dưỡng sẽ không được thể hiện đầy đủ trừ khi phương pháp cho ăn thích hợp được thực hành. 

Theo biểu đồ tỉ lệ cho ăn truyền thống có thể dẫn tới việc cho ăn thiếu trong 40 ngày đầu và cho ăn dư trong nữa cuối của chu kỳ tăng trưởng. Bằng cách liên tục cho ăn dựa trên mức tăng trưởng dự kiến của tôm, thành công lớn đang đạt được trong hệ thống nuôi tuần hoàn. Trong tương lai, cách cho ăn phải được tiếp tục cải tiến.

 

< Trở lại